Deel deze pagina:

  Ouderen korter werken, kansen voor jongeren

  Dat is het advies dat Sjef Janssen, oud-werkgeversvertegenwoordiger in de publieke sector, geeft aan sociale partners voor hun nieuwe CAO. Het artikel staat in het februari-nummer van HR-Overheid, een uitgave van de SDU.

  Behoud en scheppen van werkgelegenheid is op dit moment het belangrijkste vraagstuk om het economische tij te keren. Volgens Janssen valt dit alleen op te lossen als werkgevers en vakbonden het lef hebben om onconventionele afspraken te maken. Hij stelt voor dat ouderen korter gaan werken, onder evenredige inlevering van salaris. Men kan denken aan één dag per week vanaf 50 of 55 jaar, maar wel met behoud van de volledige pensioenopbouw. De maatregel is drastisch maar valt in de bruto-netto-sfeer minder ongunstig uit.
  Omdat ouderen dure werknemers zijn, maakt hun deeluittrede de weg vrij voor een groot aantal jongeren die nu geen baan kunnen vinden. Het effect is dubbel omdat jongeren ook nog eens veel goedkoper zijn. Er kunnen dus meer banen geschapen worden dan er door de uittrede vrij komen. De maatregel kan ook gedwongen ontslagen voorkomen. Bij de uitvoering kunnen de Arbeidsmarkt- en Opleidingsfondsen betrokken worden.
  Ouderen kunnen op deze manier hun solidariteit tonen met jongeren, die op hun beurt solidair zijn met ouderen wat betreft de pensioenen. De maatregel sluit ook aan bij de wensen van ouderen om het arbeidsproces niet abrupt maar geleidelijk te verlaten, waardoor de werkdruk vermindert en hun inzetbaarheid geoptimaliseerd wordt.
  Sjef Janssen bepleit maatwerk per sector, zodat rekening kan worden gehouden met specifieke omstandigheden. Zo kan de ingangsleeftijd bepaald worden aan de hand van het aantal werknemers per leeftijdsgroep. Ook kan gedifferentieerd worden naar lager en hoger betaalde functies en kunnen zware beroepen apart behandeld worden.

  Lees hier het volledige artikel.

  Voor nadere inlichtingen: Sjef Janssen (06-52189237)

  _______________________________________________________________________________________

  Reactie CMHF:

  Hoofd Beleidszaken van de CMHF, Jan Hut onderschrijft de oplossingsrichting die Sjef Janssen aangeeft. Bedrijfseconomisch is de meest voor de hand liggende maatregel in een situatie met oplopende jeugdwerkloosheid om ouderen de mogelijkheid te geven de weg vrij te maken voor jongeren. En niet zoals het kabinet voorstaat ouderen te dwingen om langer te werken omdat dat in de toekomst wellicht noodzakelijk is. Voor sommige sectoren gaat dat namelijk op maar voor bepaalde sectoren (denk aan het openbaar bestuur) waarschijnlijk niet.

  Hoe de arrangementen er uit moeten zien om ouderen het mogelijk te maken om geheel of gedeeltelijk uit het arbeidsproces te treden is een kwestie van overleg aan de cao-tafel gecombineerd met maatwerk aldus Hut. Het zou daarbij helpen als de boete op vroegpensioen constructie – althans tijdelijk – wordt ingetrokken.

  Vind uw beroepsvereniging

  Nieuwsbrief

  Enkele voordelen van lid worden

  • Juridische hulp

   De CMHF biedt juridische dienstverlening aan op de gebieden arbeidsvoorwaarden, pensioenen en rechtspositie

  • Beleidsadvies

   CMHF-onderhandelaars zetten zich op basis van wensen van de leden in voor onder meer adequate cao's, betrouwbare pensioenregelingen, gezonde werkdruk en keuzemogelijkheden.

  Bekijk alle voordelen